Politica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Dispoziții generale

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal este elaborată în concordanță cu cerințele legii Nr. 133 din 08.07.2011 Privind protecția datelor cu caracter personal și Hotărîrea Guvernului Nr. 1123 din 14.12.2019 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal de către S.C. ”CEO-GRUP” S.R.L. (în continuare – Operator).

 

 1. Operatorul pune ca scop principal și condiție pentru desfășurarea activității sale, protecția dreptului și libertății omului și cetățeanului la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția dreptului intern tangibilității vieții personale, secretului personal și cel al familiei.
 2. Prezenta politică a Operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare – Politica) se aplică pentru toată informația, pe care Operatorul o poate primi despre Utilizatorii paginii web https://speaker.md/

 

 1. Noțiuni Generale
 2. control de securitate– acţiuni întreprinse de către deţinătorii de date cu caracter personal sau Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (în continuare – Centrul) în vederea verificării şi/sau asigurării nivelului adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, în conformitate cu prezentele Cerinţe;
 3. fişiere temporare– ansamblu de date sau informaţii pe suport digital creat pentru o perioadă de timp limitat pînă la iniţierea îndeplinirii sarcinilor pentru care au fost desemnate;
 4. integritate– certitudinea, contradictorialitatea şi actualitatea informaţiei care conţine date cu caracter personal, protecţia ei de distrugere şi modificare neautorizată;
 5. mijloace de protecţie criptografică a informaţiei care conţine date cu caracter personal– mijloace tehnice, de program şi tehnico-aplicative, sisteme şi complexe de sisteme ce realizează algoritmi de conversie criptografică a informaţiei care conţine date cu caracter personal, destinate să asigure integritatea şi confidenţialitatea informaţiei în procesul de prelucrare, depozitare şi transmitere a acesteia prin canalele de comunicaţii;
 6. persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal– persoana responsabilă de funcţionarea corespunzătoare a sistemului complex de protecţie a informaţiei care conţine date cu caracter personal, precum şi de elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor politicii de securitate a deţinătorului de date cu caracter personal;
 7. protecţia informaţiei contra acţiunilor neintenţionate– ansamblu de măsuri orientate spre prevenirea acţiunilor neintenţionate, provocate de erorile utilizatorului, defectele mijloacelor tehnico-aplicative, fenomenele naturii sau alte cauze ce nu au ca scop direct modificarea informaţiei, dar care conduc la distorsiunea, distrugerea, copierea, blocarea accesului la informaţie, precum şi la pierderea, distrugerea acesteia sau la defectarea suportului material al informaţiei care conţine date cu caracter personal;
 8. persoană împuternicită de către operator– persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator;
 9. purtător de date cu caracter personal– suport magnetic, optic, laser, de hîrtie sau alt suport al informaţiei, pe care se creează, se fixează, se transmite, se recepţionează, se păstrează sau, în alt mod, se utilizează documentul şi care permite reproducerea acestuia;
 10. restaurarea datelor– procedurile cu privire la reconstituirea datelor cu caracter personal în starea în care se aflau pînă la momentul pierderii sau distrugerii acestora;
 11. tehnologie informaţională ((TI) eng. informational technology)– totalitatea metodelor, procedeelor şi mijloacelor de prelucrare şi transmitere a informaţiei care conţine date cu caracter personal şi regulile de aplicare a acesteia;
 12. sistem informaţional de date cu caracter personal– totalitatea resurselor şi tehnologiilor informaţionale interdependente, de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie care conţine date cu caracter personal;
 13. stocare– păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal.
 14. prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal – prelucrarea datelor cu caracter personal cu ajutorul sistemelor informaționale
 15. pagina web – ansamblu materialelor grafice și informatice, inclusiv sistemele informaționale și bazele de date, care oferă disponibilitatea în rețeaua Internet pe adresa https://speaker.md/;
 16. anonimizarea datelor cu caracter personal — acțiunea, în rezultatul căreia este imposibil de identificat, fără utilizarea informației adăugătoare, datele personale ale unui anumit Utilizator sau altui subiect de date personale.
 17. operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;
 18. date personale – orice informație care se referă, direct sau indirect, către un anumit Utilizator sau un Utilizator care poate fi identificat al paginei web https://speaker.md/;
 19. utilizator – orice utilizator la paginii web https://speaker.md/;
 20. oferirea datelor cu caracter personal – acțiunea, îndreptată spre dezvăluirea datelor cu caracter personal anumitei presoane sau grupului de personae.

 

III. Operatorul poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

 1. Numele, prenumele, patrimonicul;
 2. Adresa electronică;
 3. Numărul de telefon;
 4. Denumirea persoanei juridice;
 5. Pe pagina web se efectuează colectarea și prelucrarea datelor anonimate despre utilizatori (inclusiv fișierele ”cookie”) cu ajutorul serviciilor de internet-statistică (Google Analytics și alte sisteme electronice).
 6. Datele menționate mai sus mai în continuarea textului Politicii sunt grupate sub noțiunea de Date Personale.

 

 

 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
 2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal al Utilizatorului – informarea utilizatorului prin transmiterea scrisorilor electronice, SMS sau apelurilor telefonice despre evenimentele desfășurate de Operator; încheierea și încetarea contractelor.
 3. Operatorul are dreptul să transmită Utilizatorului înștiințări despre evenimentele și serviciile prestate de Operator. Utilizatorul poate în orice moment renunța primirea înștiințărilor, prin trimiterea unei scrisori la adresa electronica contact@speaker.md cu tema ”Renunț de a primi notificări despre produsele, serviciile și ofertele speciale”.
 4. Datele anonimate ale Utilizatorului, care sunt prelucrate cu ajutorul serviciilor de internet-statistică, servesc pentru colectarea informației despre acțiunile Utilizatorului pe pagina web, pentru a îmbunătăți calitatea și conținutul paginii web.

 

 1. Dreptul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 2. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului numai în cazul îndeplinirii și/sau transmiterii de către Utilizator , de sinestătător, prin formularele amplasate pe pagina web https://speaker.md/ și alte resurse electronice terțe, cum ar fi rețelele de socializare (Facebook, Instagram, etc.). Îndeplinind formularele respective și/sau expediind datele cu caracter personal Operatorului, Utilizatorul exprimă acordul cu Politica dată.
 3. Operatorul prelucrează datele anonimate ale Utilizatorului în cazul dacă aceasta este permis în setările browserului Utilizatorului (este activată salvarea fișierelor ”cookie” și utilizarea tehnologiei JavaScript).
 4. Ordinea de colectare, stocare, transmitere și prelucrare a datelor cu caracter personal

Securitatea Datelor Personale, care sunt prelucrate de Operator, este realizată prin realizarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice, necesare pentru îndeplinirea în măsură deplină a legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

 1. Operatorul asigură siguranța Datelor Personale și aplică toate măsurile necesare, care exclud accesul la date cu caracter personal al persoanei neautorizate.
 2. Datele Personale ale Utilizatorului nici o dată, sub nici o formă nu se vor transmite părților terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.
 3. În cazul depistării unor erori în datele Personale, Utilizatorul poate să le actualizeze de sinestătător, prin expedierea scrisorii la adresa electronică contact@speaker.md cu tema ”Actualizarea Datelor Personale”.
 4. Durata de prelucrare a datelor personale are un termen nedeterminat. Utilizatorul poate în orice moment să retragă acordul său privind prelucrarea Datelor Personale, prin expedierea scrisorii la adresa electronică contact@speaker.md cu subiectul ”Retragerea acordului privind prelucrarea Datelor Personale”

 

 

VII. Dispoziții finale

 1. Utilizatorul poate primi orice clarificare care îl interesează privind prelucrarea Datelor Personale adresându-se Operatorului prin intermediul poștei electronice hello@pro-active.md
 2. În acest document vor fi reflectate toate modificările privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Politica nu are termen limită pînă la înlocuirea cu versiunea nouă.
 3. Versiunea actualizată a Politicii este disponibilă în acces liber în rețeaua Internet pe adresa https://speaker.md/politica/.